Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracovává Miloš Špitálský, IČO: 75537460, DIČ: CZ8509043400, se sídlem Šeříkova 140/7, 503 32 Hradec Králové, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Hradec Králové, který je i správcem vašich osobních údajů.
2. Tyto informace o zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste naším zákazníkem, obchodním partnerem nebo uživatelem webových stránek www.spinox.cz (dále jen „webové stránky“).

2. Osobní údaje, které zpracováváme

1. Některé vaše osobní údaje jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našeho zboží. Jedná se nebo se může jednat o tyto údaje:
• jméno a příjmení, případně pracovní pozice;
• název firmy, adresa sídla, fakturační adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu;
• doručovací adresa;
• telefonní číslo, e-mail, fax;
• informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.).
2. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu objednaného zboží, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.
3. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám newsletter (obchodní sdělení) po dobu 3 let, pokud to neodmítnete přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na spinox@spinox.cz. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

1. Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou (1) plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy, což se týká dodání zboží, kontaktování nebo komunikace mezi námi. Dále to může být náš (2) oprávněný zájem, abychom nabídku přizpůsobili vašim potřebám nebo mohli podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků. Zpracování osobních údajů je také (3) naše povinnost, kdy například podle zákona o účetnictví musíme uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje. Posledním právním
2
základem pro zpracování je (4) váš souhlas. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na spinox@spinox.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo nařizuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

4. Doba zpracování osobních údajů

1. V případě uzavření smlouvy uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání výrobků, a to např. z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších.
2. Podle účetnických právních předpisů jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.
3. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je určena takto:
• po dobu trvání smlouvy mezi námi;
• po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
• po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
• po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

5. Cookies na webových stránkách

1. Pro fungování webových stránek využíváme cookies, které dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na technické, analytické a marketingové.
2. Tzv. technické cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku. Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách.
3. Marketingové cookies umožňují remarketing. Ty však v tuto chvíli nevyužíváme.
4. Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:
• cookies;
• IP adresu Vašeho počítače.
5. I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.
6. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu spinox@spinox.cz. My pak námitku nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
7. Upozorňujeme, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat správně.

6. Cookies na webových stránkách

1. Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:
• služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• CRM systém Pohoda, provozovaný společností STORMWARE s.r.o., IČO: 253 13 142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava.
2. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

1. Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
2. Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail spinox@spinox.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.
3. Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, napište nám na spinox@spinox.cz a my vám co nejdříve odpovíme.